I POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania ze sklepu internetowego
   www.labutik.sklep.pl zwanego dalej Sklepem. Sklep powstał na podstawie przepisów
   prawnych obowiązujących na terytorium RP.
2. Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem
   www.labutik.sklep.pl jest firma Labutik Barbara Kubiak z siedzibą 62-081 Przeźmierowo,
   ul. Piaskowa 48, NIP: 781-133-93-97, Regon: 300877679
3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa
   i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
4. Regulamin dotyczy wszystkich Użytkowników, w tym Konsumentów.
5. Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać  się z treścią
   regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody
   i akceptacji wszystkich jego postanowień.
6. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem
   Strony Internetowej www.labutik.sklep.pl, w formie, która umożliwia pozyskiwanie,
   odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego,
   którym posługuje się Klient Sklepu.
7. Klient dokonując  Rejestracji Konta w Sklepie ma obowiązek zapoznanie się
   z Regulaminem a poprzez zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta
   postanowień niniejszego Regulaminu może dokonywać  zakupów na warunkach
   określonych w Regulaminie.


II  DEFINICJE


1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
   nie posiadająca osobowości prawnej  korzystająca z usług Sklepu.
2. Konsument -  zgodnie z art. 22 (1) kodeksu cywilnego - osoba fizyczna
   dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
   gospodarczą lub zawodową.
3. Klient Detaliczny – użytkownik dokonujący zakupu produktów po cenach
   detalicznych (bez rabatu).
4. Stały Klient - zarejestrowany Użytkownik, osoba uprawniona do zakupu
   produktów z rabatem.
5. Administrator - podmiot udostępniający www.labutik.sklep.pl na rzecz
   Użytkowników Sklepu.
6. Konto Użytkownika – po rejestracji oraz zalogowaniu Użytkownik ma
   możliwość dokonywania zamówienia wystawionych produktów.


III TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU


1. Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż detaliczna
   produktów dekoracyjnych poprzez sklep internetowy.
2. Katalog produktów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy.
3. Dla korzystania z usług sklepu niezbędnym jest aby przeglądarka miała
   włączoną obsługę JavaScript.
4. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie
   przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
5. W trakcie korzystania ze Sklepu w systemie teleinformatycznym Klienta
   instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów poprawnego działania
   określonych funkcji Sklepu.
6. Sklep nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta


IV REJESTRACJA W WWW.LABUTIK.SKLEP.PL ZASADY SKŁADANIA ORAZ REALIZACJI ZAMÓWIENIA


1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu, pod adresem
   www.labutik.sklep.pl. Zamówienia od Klientów przyjmowane są za pośrednictwem
   strony internetowej www.labutik.sklep.pl
2. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka
   oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
3. By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne
   będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować
   status realizacji zamówienia.
4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe
   wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem
   e-mail i numerem telefonu pod którym można będzie potwierdzić złożenie
   zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni
   roboczych, nie będą realizowane.
5. Po wpisaniu danych rejestracyjnych Klient potwierdza zapoznanie się
   i akceptację Regulaminu
6. Użytkownik przez zaznaczenie odpowiednich pól lub wpisanie swoich danych
   w odpowiednie pola składa oświadczenie następującej treści:
•  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
   administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu
   zamówienia, dla celów należytego wykonania umowy;
•  przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;
•  zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
•  dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą;
7. Sklep nie udostępnia danych osobowych, podanych przy rejestracji osobom
   trzecim, chyba że na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby
   prowadzonych przez nie postępowań.
8. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Hasła,
   które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności
   wskazujących na podejrzenie, iż Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu
   osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym
   fakcie Sprzedawcę.
9. Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto
   Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.
10. W przypadku przeglądania zawartości Sklepu oraz składania zamówienia
    drogą mailową  rejestracja nie jest obowiązkowa.
11. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość:
•   zamówić produkt przez wybranie zakładki Do Koszyka;
•   polecić znajomemu;
12. Zakazane jest umieszczanie komentarzy:
•   niosących treści bezprawne, zamieszczanie obelżywych lub oszczerczych
    informacji, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite
    podawanie fałszywych lub mylących informacji; naruszających prawa osób trzecich;
    rozpowszechniających spam;
13. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści,
    zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
14. Klient po skompletowaniu zamówienia na stronie internetowej i określeniu
    formy płatności oraz sposobu dostawy, wysyła zamówienie do Sklepu. Przed
    wysłaniem zamówienia Klient jest zobowiązany do zalogowania się do Konta
    Klienta. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia podawana jest cena wybranych
    towarów oraz koszt dostawy.
15. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą
    potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu, potwierdzającą wszystkie
    istotne elementy. W celu weryfikacji złożonego Zamówienia Klient powinien
    potwierdzić Zamówienie, poprzez wybór odwołania do Strony Internetowej
    Sklepu zawierającej zakodowany unikalny identyfikator jego Zamówienia.
16. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia Zamówienia zgodnie z § 5 ust 6,
    Sklep dokonuje sprawdzenia dostępności Towaru.
17. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności Towaru, Klient otrzymuje
    informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji, stanowiącej przyjęcie
    oferty. Jednocześnie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru.
18. W przypadku wybrania przez Klienta formy płatności „przelew” realizacja
    Zamówienia następuje po zaksięgowaniu przelewu na konto bankowe Sprzedawcy.
19. Powyższe potwierdzenia i informacje wysyłane są na adres e-mail Klienta
    podany przy rejestracji.
20. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, że zamówiony Towar jest
    niedostępny w całości lub części, Klient zostanie o tym niezwłocznie
    poinformowany pocztą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie
    łącznie z przewidywanym okresem oczekiwania na dostępność Towaru. W takiej
    sytuacji Klient może podtrzymać Zamówienie, pomimo dłuższego czasu
    oczekiwania, anulować Zamówienie lub ograniczyć Zamówienie do części Towaru
    który jest dostępny.


V DOSTAWA


1. Użytkownik dokonuje wyboru rodzaju dostawy:
•  Przedsiębiorstwo kurierskie,
•  Przedsiębiorstwo pocztowe,
•  Odbiór własny.
2. Zamówiony produkt przesyłany jest na adres podany w formularzu
   zamówienia.
3. Na czas otrzymania przesyłki przez Użytkownika składa się czas
   kompletowania zamówienia i czas dostawy.
4. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru lub dostawy towaru
   wybranego przez Użytkownika. W każdym przypadku umowa powinna zostać
   wykonana w terminie maksymalnie trzydziestu dni po złożeniu przez
   Użytkownika oświadczenia woli o zawarciu umowy.
5. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera lub
   listonosza, czy paczka, opakowanie i zawartość, jest w stanie
   nienaruszonym i zgodna z zamówieniem. Kurier lub listonosz ma obowiązek
   poczekać umożliwiając spokojne sprawdzenie przesyłki. Jeżeli powstała szkoda
   lub zauważono braki, należy spisać protokół szkody. Odpowiedni formularz
   posiada kurier lub listonosz.


VI SPOSOBY PŁATNOŚCI.


1. Płatność może być dokonywana w następujący sposób:
•  Przelewem bankowym,
•  Zapłata za pobraniem,
•  Przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności online,
•  Zapłata gotówką przy odbiorze osobistym.
2. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto
   i zawierają podatek VAT.
3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez
   Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.
4. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.VII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
   (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł
   za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni
   odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
   Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
   przed jego upływem.
2. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy
   zakupiony  towar należy odesłać niezwłocznie jednak nie później niż w ciąg
   14 dni od daty doręczenia  informacji o odstąpieniu od umowy.
3. Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów
   używania. Nie dotyczy to czynności dokonanych przez Użytkownika niezbędnych
   do zwykłego zarządu rzeczą i oceny jakości nabytego towaru oraz jego
   zgodności z zamówieniem.
4. Wraz ze zwracanym towarem  Użytkownik powinien odesłać wszystkie
   bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru.
5. Towar przesłany w powyższym trybie należy przesłać na adres:
   Labutik Barbara Kubiak ul. Piaskowa 48, 62-081 Przeźmierowo
6. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy Sklep dokona zwrotu
   poniesionych kosztów  przez Konsumenta w ciągu 7 dni roboczych od daty
   otrzymania towaru, na konto wskazane przez Kupującego w oświadczeniu
   o odstąpieniu od umowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
7. Koszt odesłania towaru w trybie odstąpienia od umowy bez podania
   przyczyny ponosi Konsument.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
   Użytkownikowi w wypadkach:
•  świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem
   terminu, o którym mowa powyżej,
•  świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym
   przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
•  świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone


VIII  REKLAMACJE


1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są 12 miesięczną
   odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z
   przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
   z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn.zm.
2. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru
   z umową powinny być składane pisemnie na:
   adres email: biuro@labutik.sklep.pl
   listownie: Labutik Barbara Kubiak, ul. Piaskowa 48, 62-081 Przeźmierowo
3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności,
   datę wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę
   reklamacyjną.
4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie najpóźniej w terminie 14 dni o
   otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.
5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis niezgodności towaru z umową,
   nr zamówienia, nr konta oraz dane kontaktowe.
6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Użytkownik może żądać doprowadzenia
   produktu do stanu zgodnego z umową przez wymianę produktu na nowy, chyba, że
   wymiana jest niemożliwa (z powodu wyczerpania zapasów) Sklep zwróci
   Klientowi równowartość ceny zakupu.
7. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca
   natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji.
8. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłany na podany przez Użytkownika
   adres e-mail, lub adres korespondencji.
9. W przypadku uznania reklamacji, Sklep niezwłocznie podejmuję działania w
   celu realizacji jej treści.


IX DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Administratorem danych jest Damian Żółtaszek, który działa zgodnie
   z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
   (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18
   lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz.
   1204 ze zm.). Baza danych sklepu www.labutik.sklep.pl została stworzona wyłącznie
   w celu umożliwienia Użytkownikom składania Zamówień.
2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie
   podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie
   z postanowieniami Regulaminu i  obowiązującymi przepisami prawa.
3. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
4. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu zamówienia
   wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania
   umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych
   usług w tym celu Administrator przetwarza  następujące dane:
   imię i nazwisko, ulice, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto, nr telefonu   
   (w celu ułatwienia dostawy), adres e-mail, NIP (w celu wystawienia faktury VAT
   w przypadku dokonania zakupów przez przedsiębiorcę).
5. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie,
   w związku z tym, iż są konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu
   w sklepie internetowym.
6. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym
   czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji
   tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się ze Sklepem wysyłając e-mail
   na adres biuro@labutik.sklep.pl, listownie: ul. Piaskowa 48, 62-081 Przeźmierowo
7. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności
   z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych rejestracyjnych,
   uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
•  wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych
   bądź aktualizacji danych,
•  natychmiastowego zablokowania wykonania usługi do czasu wyjaśnienia
   sprawy.
8. Administrator serwisu zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych
   i organizacyjnych zapewniających ochronę danych w szczególności przez
   zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem przez osobom nieupoważnionym.


X PRAWA AUTORSKIE


1. Sprzedawcy przysługują wyłączne majątkowe i osobiste prawa autorskie do
   wszelkich materiałów, wzorców, formularzy, logotypów i innych treści
   zawartych na stronie Sklepu Internetowego.
2. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej jest
   dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcą i tylko na własn
   użytek Klienta. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie
   lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Sklepu
   Internetowego jest zabronione.
3. W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych
   Klientowi lub Użytkownikowi Internetu na Stronie Internetowej nie jest
   dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Klienta lub
   Użytkownika Internetu działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.


XI PRZEPISY KOŃCOWE


1. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po jego zaakceptowaniu przez obecnych
   Użytkowników Sklepu będących Konsumentami (na rzecz których dokonywane są
   świadczenia). Użytkownik taki musi zaakceptować zmiany Regulaminu poprzez
   przesłanie akceptacji w odpowiedzi na informację o zmianie Regulaminu wraz
   z zaakceptowaniem nowego tekstu Regulaminu. Użytkownik ma możliwość
   odstąpienia od umowy, jej natychmiastowego rozwiązania w razie braku
   akceptacji zmienionego Regulaminu.
2. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych
   Użytkowników korzystających ze sklepu internetowego www.labutik.sklep.pl przed
   dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na
   złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą
   realizowane na zasadach dotychczasowych.
3. Akceptacja  regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi
   warunek dalszego korzystania ze Sklepu.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia
   działania Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania
   konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników, jednakże nie
   będzie to miało wpływu na realizacje wcześniej złożonego przez Użytkownika
   zamówienia.
5. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają
   w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
   o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy z dnia 2 marca 2000 roku
   o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę
   wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.02.2016 r.